Säkerhetsdatablad för kemikalier 

Säkerhetsdatablad är ett dokument med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt egenskaper hos kemiska produkter.
Dessa säkerhetsdatablad avser kemikalier som Bohus personal använder ute hos kund. 

Vid olyckshändelser följ instruktionerna för den berörda kemikalien under avsnitt 4:1 i säkerhetsdatabladet "Åtgärder vid första hjälpen"