Säkerhetsdatablad för kemikalier hos kund

Säkerhetsdatablad är ett dokument med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt egenskaper hos kemiska produkter.
Dessa säkerhetsdatablad avser kemikalier som Bohus personal använder ute hos kund. 

Vid akuta händelser ring 112, och begär giftinformation. 

Följ instruktionerna för den berörda kemikalien under avsnitt 4:1 i säkerhetsdatabladet "Åtgärder vid första hjälpen"